Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebhttp://disdikbud.polmankab.go.id/wp-content/uploads/2018/11/Lambang_Kabupaten_Polewali_Mandar-e1542722381515.pngudayaan Kabupaten Polewali Mandar secara khusus tertuang dalam Peraturan Bupati 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar.

Secara umum dinas pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas sebagai pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Tugas pokoknya adalah mengatur pelaksanaan urusan pendidikan sesuai wilayah kerja, agar berjalan lancar dan sesuai program dari pusat.

Berdasarkan susunan organisasi dinas maka tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar dapat dijabarkan sebagai berikut :

Kepala dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan;

b. pelaksanaan kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Pendidikan dan Kebudayaan;

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas maka maka kepala dinas pendidikan dibantu oleh sekertaris, bidang, dan seksi dengan tugas sebagai berikut :

Sekretariat Dinas

Sekretariat Dinas mempunyai tugas membantu membantu Kepala Dinas dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, serta hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait.

 • Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan : mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan penyusunan perencanaan dan dan pelaporan Satuan Kerja.
 • Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi : mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan keuangan dan verifikasi Satuan Kerja.
 • Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.

Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Bidang Pendidikan dan Pengajaran mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Dasar serta pengembangan bakat dan minat.

 • Seksi Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran pada Sekolah Menengah Pertama.
 • Seksi Sekolah Dasar mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran pada Sekolah Dasar.
 • Seksi Pengembangan Bakat dan Minat mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan Pengembangan Bakat dan Minat peserta didik.

Bidang Pengembangan Mutu Pendidikan

Bidang Pengembangan Mutu Pendidikan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan mutu pendidikan.

 • Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pengembangan mutu guru dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
 • Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pengembangan mutu guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar.
 • Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan dan pengembangan data dan informasi Pendidikan.

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

 • Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini.
 • Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pendidikan masyarakat.
 • Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas mengendalikan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Bidang Sarana dan Prasarana

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan sarana prasarana pendidikan dan pengajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Masyarakat.

 • Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas mengendalikan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
 • Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar mempunyai tugas mengendalikan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.
 • Seksi Pengelolaan Aset mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan barang pada Satuan Pendidikan, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan nilai-nilai budaya, sejarah, cagar budaya dan museum serta pembinaan kesenian daerah.

 • Seksi Pengembangan Nilai-Nilai Budaya, Sejarah, Cagar Budaya dan Museum mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pengembangan nilai-nilai budaya, sejarah, cagar budaya dan museum.
 • Seksi Pembinaan Kesenian Daerah mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pembinaan kesenian daerah.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.

Secara lengkap Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar dapat dilihat pada tautan berikut :

 TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR PDF